Политика по качество и Безопасност

Spread the love

Политика по качество и Безопасност на “ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО” АД

 

„Ръководството на “ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО” АД, заедно със своите служители и работници, заявява своята ангажираност и отговорност за производството на качествени и безопасни продукти, отговарящи на потребностите и очакванията на клиентите и заинтересованите страни, както и на всички приложими нормативни изисквания.”

За постигане на тази политика, ръководството ежегодно определя цели, подходящи за контекста, в който функционира организацията, като осигурява ангажимента на всички сътрудници за тяхното постигане.

 

За постигане на целите си, ние следваме принципите:

 

 1. Стремеж към удовлетворяване на потребностите и очакванията на клиентите и заинтересованите страни, при спазване изискванията на всички приложими нормативни актове по отношение качеството и безопасността на произвежданите продукти и изискванията на международни стандарти ISO 9001:2015, FSSC 22 000, НАССР.
 2. Подобряване на качеството и безопасността на продуктите чрез обновяване на производството, преминаване към съвременни технологии и методи на управление.
 3. Непрекъснато подобрение на системата за анализ на опасностите, наблюдение и контрол на всеки етап от производствените процеси, гарантиране на безопасност на влаганите суровини, материали, опаковки и на крайния продукт.
 4. Запознаване на всеки служител с политиката по качество и безопасност и определяне отговорността му за реализирането ù.
 5. Максимално ангажиране на ръководните кадри, служителите и работниците от всички нива за подобряване на качеството и безопасността на продуктите, предлагани от фирмата.
 6. Ясно определени роли, отговорности и правомощия по отношение на качеството и безопасността на продуктите на всеки служител на дружеството и осигуряване на условия за изпълнението им.
 7. Развиване в ръководния и изпълнителски персонал на старание и лични умения за отговорност и прецизност при изпълнение на изискванията към продукцията и демонстрирането им пред клиентите и заинтересованите страни.
 8. Утвърждаване на доверие и коректност в отношенията с клиентите и заинтересованите страни.
 9. Извършване на ефикасен обмен на информация с доставчици, клиенти и други заинтересовани страни по въпросите, свързани с качеството и безопасността на произвежданите продукти.
 10. Осигуряване процесите, включени в обхвата на интегрираната система за управление на качеството и безопасността на произвежданите продукти, да предоставят предвидени изходни резултати.
 11. Усъвършенстване на организацията на производствената дейност чрез анализ на резултатите от нея и степента на удовлетвореност на клиентите и заинтересованите страни.
 12. Ангажимент за непрекъснато подобряване на ефикасността на интегрираната система за управление на качеството и безопасността на продуктите.

 

Изпълнителен Директор:   ……………………

Дата: 18.06.2018 год.                                                                    /Йордан Панайотов/

Присъединете се към нас в социалните медии

© 2024 Black Sea Gold - All rights reserved